Dạ Hương
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và pháp lý

Dạ Hương

Tại đây, chúng tôi cập nhật tin tức mới nhất của thương hiệu
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và pháp lý

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và pháp lý

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và pháp lý

Dạ Hương không chịu bất kỳ yêu sách trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến thiệt hại do việc sử dụng bất kỳ thông tin nào được cung cấp, bao gồm mọi loại thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác.

Thông tin trên trang web này được quản trị trang web của Dạ Hương có trụ sở tại thành phố Hà Nội, Việt Nam duy trì và cập nhật. Dạ Hương sẽ xác định các đường link liên kết nào sẽ được kết hợp trên trang web của mình. Các đường link liên kết không ngụ ý xác nhận bởi Dạ Hương về tính chính xác của thông tin có trong đó hoặc của các quan điểm được thể hiện. Dạ Hương không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào được liên kết hoặc được đề cập từ các trang này. Các câu hỏi và nhận xét liên quan đến thông tin trên các liên kết này sẽ được gửi tới Dạ Hương để nhận được câu trả lời.

Thông tin được cung cấp trên trang web này không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào trong bất kỳ khu vực hoặc quốc gia nơi sự phân phối hoặc sử dụng đó sẽ trái với luật pháp hoặc quy định hoặc sẽ chịu sự điều chỉnh của Dạ Hương hoặc các công ty con và chi nhánh của Dạ Hương đối với yêu cầu đăng ký trong phạm vi quyền hạn hoặc quốc gia đó.

Không được sao chép bất kỳ phần nào của trang web này dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Dạ Hương.

Bằng lòng

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và đồng ý với Điều khoản và Điều kiện của nó.